FINANSIËLE STRUKTUUR 2019 – FINANCIAL STRUCTURE 2019

FINANSIËLE STRUKTUUR 2019 – AFRIKAANS

FINANSIËLE STRUKTUUR GRAAD 00 TOT GRAAD R 2020

INTREEFOOIE:

Intreefooie is eenmalig en nie terugbetaalbaar nie. Onveranderd vir 2020.

 • Doekie tot broekie klas R   750
 • Gr 0 & Gr. 00 R   750
 • R tot Gr. 7 R1 750         (Indien reeds in Gr. 00 of Gr. 0 by skool was)
 • Eerste toetrede tot Topolino R2 500         (Vanaf Gr. R – Gr. 7)
 • Korting beskikbaar vir gesinne met drie of meer kinders.

SKOOLFOOIE DOEKIE TOT BROEKIE KLAS:

 • R2 000 x 12 maande Half dag

Skoolfooie is vooruitbetaalbaar aan die einde van die maand vir die volgende maand.

 • R21 600 eenmalige betaling, aangebied voor of op 31 Desember 2019.

10% Korting op eenmalige vooruitbetaling van 12 maande se skoolfooie voor / op die 31ste Desember 2019: R2 000 x 12 = R24 000 – R2 400 (10%) = R21 600

 • R2 300 x 12 maande Voldag

Skoolfooie is vooruitbetaalbaar aan die einde van die maand vir die volgende maand.

 • R24 840 eenmalige betaling, aangebied voor of op 31 Desember 2019.

10% Korting op eenmalige vooruitbetaling van 12 maande se skoolfooie voor / op die 31ste Desember 2019: R2 000 x 12 = R27 600 – R2 760 (10%) = R24 840

SKOOLFOOIE GR 00 TOT GR R:

 • R2 035 x 12 maande

Skoolfooie is vooruitbetaalbaar aan die einde van die maand vir die volgende maand.

Gr 00/0:     Dit sluit Music with Renata  en Audiblox in.

Gr R:          Dit sluit Music with Renata, Audiblox, en Eksperimaatjies in.

 • R21 978 eenmalige betaling, aangebied voor of op 31 Desember 2019.

10% Korting op eenmalige vooruitbetaling van 12 maande se skoolfooie voor / op die 31ste Desember 2019: R2 035 x 12 = R24 420 – R2 442 (10%) = R21 978

 • Korting beskikbaar vir gesinne met drie of meer kinders.

BOEKFOOIE:

 • Doekie tot broekie klas verbruikersfooi:             R550   (betaalbaar voor of op 31 Desember 2019)
 • Verbruikersfooi (onveranderd vir 2020): Gr  0 & 00      R550   (betaalbaar voor of op 31 Desember 2019)
 • Boekfooi (onveranderd vir 2020):            R               R700   (betaalbaar voor of op 31 Desember 2019)

BUSVERVOER:

Beskikbaar vanaf Saldanha/Jakobsbaai, Vredenburg, Velddrif  en  Mykonos-omgewing.
Let wel: Skooltoelating verseker nie busvervoer nie. Beperkte sitplekke beskikbaar.

 • Velddrif:               R1 450 en Weskus Spens padstal: R1 350
 • Vredenburg:         R1 350
 • Saldanha: R1 220

Nasorgbus vir op- en aflaai in omgewing beskikbaar. Kontak Marisca by 076 560 9723.

BETALINGSWYSE VIR MAANDELIKSE SKOOLFOOI BETALINGS:            

 • Debietorder – vorm by kantoor beskikbaar

BETALINGSOPSIES VIR EENMALIGE BETALINGS, INTREE- EN BOEKFOOIE:

 • Elektroniese fondsoorplasing   Kontantdeposito by die bank / skool

 

BANKBESONDERHEDE: (Geen Gr. 1 tot Gr. 7 fooie moet in die rekening betaal word.)
Naam:  Topolino Pre-Primêr
Bank:  ABSA
Rek. nr:  405 495 7603
Verwysing:  Naam, van en klas van leerder

Vir enige navrae kontak Tania de Waal, finansiële sekretaresse, by 022 772 1132 tussen 08:00 – 14:00 (Maandae) en 08:00 – 13:00 (Vrydae).

Me. B. Smit
Die Hoof

FINANSIËLE STRUKTUUR GRAAD 1 TOT GRAAD 7 2020

INTREEFOOIE:

Intreefooie is eenmalig en nie terugbetaalbaar nie.

 • Eerste toetrede tot Topolino R2 500
 • Korting beskikbaar vir gesinne met drie of meer kinders.

SKOOLFOOIE:

 • R2 500 x 12 maande

Skoolfooie is vooruitbetaalbaar aan die begin van die maand vir die betrokke maand, en wel voor die 3e van elke maand.

 • R29 700 eenmalige betaling, aangebied voor of op 31 Desember 2019.

10% Korting op eenmalige vooruitbetaling van 12 maande se skoolfooie voor / op die 31ste Desember 2019: R2 750 x 12 = R33 000 – R3 300 (10%) = R29 700.

 • Korting beskikbaar vir gesinne met drie of meer kinders.

BOEKFOOIE:

 • Boekfooi (onveranderd vir 2020): 1 – 3          R700    (betaalbaar voor of op 31 Des. 2019)
 • Boekfooi (onveranderd vir 2020): 4 – 7          R900    (betaalbaar voor of op 31 Des. 2019)

BUSFOOIE:

Beskikbaar vanaf Saldanha/Jakobsbaai, Vredenburg, Velddrif  en  Mykonos-omgewing.
Let wel: Skooltoelating verseker nie busvervoer nie. Beperkte sitplekke beskikbaar.

 • Velddrif: R1 450 en Weskus Spens padstal: R1 350
 • Vredenburg: R1 350
 • Saldanha: R1 220

Nasorgbus vir op- en aflaai in omgewing beskikbaar. Kontak Marisca by 076 560 9723.

BETALINGSWYSE VIR MAANDELIKSE SKOOLFOOI BETALINGS:            

 • Debietorder – vorm by kantoor beskikbaar

BETALINGSOPSIES VIR EENMALIGE BETALINGS, INTREE- EN BOEKFOOIE:

 • Elektroniese fondsoorplasing

BANKBESONDERHEDE (Geen Pre-Primêre of nasorgfooie  in die rekening.)
Naam:  Langebaan Privaatskool
Bank:  ABSA
Rek. nr:  405 667 5637
Verwysing:  Naam, van en klas van leerder bv. Willie Burger Gr. 1A/E
Kaartfasiliteit beskikbaar in die kantoor.

Vir enige navrae kontak Tania de Waal, finansiële sekretaresse, by 022 772 1132 tussen 08:00 – 14:00 (Maandae) en 08:00 – 13:00 (Vrydae).

Debit order brief vir ouers

Geagte ouer,

re: DEBIET-SISTEEM: SAGE PAY

Na raadpleging met die skool se ouditeure en ander skole is besluit om ‘n rekenaarstelsel te implimenteer wat maandeliks leerlinge se skoolgelde vanaf ouer genomineerde bankrekenings sal verhaal vir 2019. Hierdie stelsel is soortgelyk aan ‘n “Bank debietorder” stelsel met die enigste verskil dat die skool die stelsel inhuis beheer en bestuur.

Topolino voorsien ‘n wen/wen situasie vir die skool en ouers vir die volgende redes:

 1. Daar is geen addisionele koste vir die ouers behalwe as die aftrekking nie gehonoreer word nie;
 2. Die ouer hoef nie op die einde van die maand rond te skarrel om die skool te betaal nie;
 3. Die aftrekking gaan outomaties deur en daar hoop dus nie skuld op nie;
 4. Die stelsel word by die skool bestuur dus kan ouers nog altyd alternatiewe reëlings tref indien hulle finansiële situasie verander;
 5. Die skool kan sy kontantvloei beter beplan, aangesien daar sekerheid geskep word ten opsigte van inkomste en uitgawe strome.

Die stelsel sal verpligtend wees vir alle nuwe inskrywings terwyl bestaande ouers versoek word om ook deel te word van die stelsel.

Voltooi die meegaande vorm en stuur, tesame met bewys van bankrekening in die vorm van ‘n bankstaat / gekanselleerde tjek / brief van bank, terug teen 30 November 2018. By “Agreement reference” voltooi asb. soos volg: Tommie Bruwer Gr 1E (naam, van en graad). Alle kinders per gesin moet so aangedui word.

Alle ouers se samewerking in die verband sal opreg waardeer word.

Topolino groete,

B. Smit

DEBIET-SISTEEM: SAGE PAY

FINANCIAL STRUCTURE 2019 – ENGLISH

FINANCIAL STRUCTURE GRADE 00 TO GRADE R 2020

ENROLMENT FEES:

The enrolment fee is once off, and not refundable. Unchanged for 2020.

 • Potting training class R   750
 • Gr 0 & Gr. 00 R   750
 • R to Gr. 7 R1 750             (If alreay in school in Gr. 00 or Gr. 0)
 • First enrolment in Topolino R2 500             (From Gr. R – Gr. 7)
 • Discount available for families with three or more children.

SCHOOL FEES: POTTING TRAINING CLASS

 • R2 000 x 12 months Half day

School fees are payable in advance at the end of the month, for the following month.

 • R21 600 once off payment, presented before the 31st December 2019.

10% Discount is given for payment of 12 months’ school fees in advance on / before the 31st December 2019:  R 2 000 x 12 = R24 000 – R2 400 (10%) = R21 600

 • R2 300 x 12 months Full day

School fees are payable in advance at the end of the month, for the following month.

 • R24 840 once off payment, presented before the 31st December 2019.

10% Discount is given for payment of 12 months’ school fees in advance on / before the 31st December 2019:  R 2 300 x 12 = R27 600 – R2 760 (10%) = R24 840

 • Discount available for families with three or more children.

SCHOOL FEES: GR 00 TO GR R:

 • R2 035 x 12 months

School fees are payable in advance at the end of the month, for the following month.

Gr 00/0:     This fee includes Music with Renata and Audiblox

Gr R:          This fee includes Music with Renata, Audiblox, and Experi-Buddies.

 • R21 978 once off payment, presented before the 31st December 2019.

10% Discount is given for payment of 12 months’ school fees in advance on / before the 31st December 2019:  R 2 035 x 12 = R24 420 – R2 442 (10%) = R21 978

 • Discount available for families with three or more children.

BOOK FEES:

 • Potty training class consumer fees:         R550   (payable before or on 31 Dec. 2019)
 • Consumer fees (unchanged for 2020):  0 & 00    R550   (payable before or on 31 Dec. 2019)
 • Book fees (unchanged for 2020):   R             R700   (payable before or on 31 Dec. 2019)

BUS FEES:

Available from Saldanha/Jakobsbaai, Vredenburg, Velddrif and Mykonos area.
Please note: School admission does not guarantee bus transport. Limited seating available.

 • Velddrif: R1 450 and Weskus Spens Farmstall : R1 350
 • Vredenburg: R1 350
 • Saldanha: R1 220

Aftercare bus is available for pick up and drop off in nearby surroundings. Contact Marisca at 076 560 9723.

PAYMENT METHOD FOR MONTHLY SCHOOL FEES:

 • Debit order – form available in the office

PAYMENT OPTIONS FOR ONCE OFF PAYMENTS, ENROLMENT- AND BOOK FEES:

 • Electronic funds transfer

BANK DETAILS: (No Gr. 1 to Gr. 7 school fees must be paid into this account.)

Name: Topolino Pre-Primary
Bank: ABSA
Acc. nr: 405 495 7603
Reference: Name, surname and class of child

For enquiries contact Tania de Waal, financial secretary, at 022 772 1132 between 08:00 – 14:00 (Mondays) and 08:00 – 13:00 (Fridays).

Mrs. B. Smit
The Principal

FINANCIAL STRUCTURE GRADE 1 TO GRADE 7 2020

ENROLMENT FEES:

The enrolment fee is once off, and not refundable. Unchanged for 2020.

 • First enrolment in Topolino R2 500
 • Discount available for families with three or more children.

SCHOOL FEES:

 • R2 750 x 12 months

School fees are payable in advance at the end of the month, for the following month.

 • R29 700 once off payment, presented before the 31st December 2019.

10% Discount is given for payment of 12 months’ school fees in advance on / before the 31st December 2019:  R2 750 x 12 = R33 000 – R3 300 (10%) = R29 700.

 • Discount available for families with three or more children.

BOOK FEES:

 • Book Fees (unchanged for 2020): 1 – 3    R700  (payable before or on 31 Dec. 2019)
 • Book Fees (unchanged for 2020): 4 – 7    R900  (payable before or on 31 Dec. 2019)

BUS FEES:

Available from Saldanha/Jakobsbaai, Vredenburg, Velddrif and Mykonos area.
Please note: School admission does not guarantee bus transport. Limited seating available.

 • Velddrif: R1 450 and Weskus Spens Farmstall: R1 350
 • Vredenburg: R1 350
 • Saldanha: R1 220

Aftercare bus is available for pick up and drop off in nearby surroundings. Contact Marisca at 076 560 9723.

PAYMENT METHOD FOR MONTHLY SCHOOL FEES:

 • Debit order – form available in the office

PAYMENT OPSIONS FOR ONCE OFF PAYMENTS, ENROLMENT- AND BOOK FEES:

 • Electronic funds transfer

BANK DETAILS: (No Pre-Primary / aftercare fees paid into this account.)

Name: Langebaan Private School
Bank: ABSA
Acc. nr: 405 667 5637
Reference: Name, surname and class of child eg: Willie Burger Gr. 1E

For enquiries contact Tania de Waal, financial secretary, at 022 772 1132 between 08:00 – 14:00 (Mondays) and 08:00 – 13:00 (Fridays).

Mrs. B. Smit
The Principal

Debit order letter to parents

Dear Parent,

DEBIT ORDER SYSTEM: SAGE PAY

After consultation with the Auditors of the school and other schools it was decided to, as from 2019, implement a computer driven system whereby school fees will be collected monthly from parent nominated bank accounts. The system is in essence the same as the debit order system run by Banks with the exception that the school manages and control the system in-house.

Topolino is of the opinion that both school and parents will benefit from this system for the following reasons:

 1. There will be no additional costs for the parent except for instances where the debit order is not honored by the parents bank;
 2. The payment of school fees becomes a simple process for parents whereby they are relieved from the monthly burden of arranging payment through whatever means;
 3. The school fee deduction is loaded monthly against the parents bank account hence reducing the chances of school fee debt accumulating out of control;
 4. The system is managed in-house at the school, giving the parents the opportunity to make adjustments to the original debit order should their financial situation change;
 5. Certainty pertaining to the management of income and expenditure streams has become extremely important for the proper functioning of the school.

The system will be compulsory for all new entrants while existing parents are requested to become part of the system.

Kindly complete the attached form and deliver it, with proof of bank details in the form of a bank statement / canceled check / letter from bank, back to the school before 30 November 2018. By “Agreement reference” please complete as follow: Tommie Bruwer Gr 1E (name, surname and grade). All children per family must be so indicated.

It will be highly appreciated if all parents could assist in joining this initiative

Topolino greetings,

B Smit

DEBIT ORDER SYSTEM: SAGE PAY

DEBIET-SISTEEM VORM / DEBIT ORDER FORM

10 + 8 =

TOPOLINO

TOPOLINO PRE-PRIMARY (GR 00 - GR R)
10 Bree Street, Langebaan (behind Sunny Park)
(GR 00 - GR R) Tel: +27 22 772 2882


TOPOLINO PRIVATE SCHOOL (GR 1 - GR 7)
45 SUNBIRD AVENUE, LANGEBAAN
(GR 1 - GR 7) Tel: +27 22 772 1132

PARTNERS

FOLLOW US